مدیریت امور مالی واحد همدان

 

سرکار خانم بختیاری؛ مدیر امور مالی جهاددانشگاهی استان همدان

 تلفن تماس:           34248410-081