بازدید از جهاد دانشگاهی همدان2

 بازدید جناب آقای دکترشریفی زاده معاونت محترم امور هماهنگی و مجلس جهاددانشگاهی

و جناب آقای مهندس احمدی مدیر کل امور واحدهـا و پژوهشکده ها جهاددانشگاهی از واحد همدان

  به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، جناب آقای دکترشریفی زاده معاونت محترم امور هماهنگی و مجلس جهاددانشگاهی وجناب آقای مهندس احمدی مدیر کل محترم امور واحدهـا و پژوهشکده ها ی جهاددانشگاهی از معاونت  ها و حوزه های مختلف واحد همدان بازدید کردند.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آرشیو صفحات امتیازات صفحه ی دانش آموزان بازدید از جهاد دانشگاهی همدان2