آخرین اخبار

> دوره آموزشی ویژه کارکنان شهرداری های استان توسط جهاددانشگاهی همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی همدان گفت: بر اساس قرارداد منعقده بادفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان، دوره های آموزشی ویژه کارکنــــان شهرداری های استان توسط جهاددانشگاهی همدان برگزار شد.

عباس محبیان افزود، این دوره های آموزشی در سالجــــاری با 51 عنوان دوره آموزشی و بالغ بر 45000 نفر-ساعت در حال برگزاری است.

عباس محبیان خاطر نشان شد، با توجه به اینکه  قرارداد منعقده با شهرداری های استان تا پایان شهریور سال 97 می باشد، تقریباً  30 عنوان دوره برای سال آینده برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.