جهاددانشگاهی همدان و شورای اسلامی شهر تفاهمنامه همکاری امضا کنند

ادامه خبر


جلسه رئیس جهاددانشگاهی کشور با مدیران جهاددانشگاهی واحد همدان

ادامه خبر


بازدید رئیس جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی واحد استان همدان

ادامه خبر


نشست رئیس جهاددانشگاهی کشور با استاندار همدان

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی